Lid en plaatsvervangend lid Klachtencommissie (Intern)

Centrale Ondernemingsraad

Publicatiedatum
31 oktober 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
N.v.t.
Sluitingsdatum
13 november 2018
Functieomvang
N.v.t.
Vacaturenummer
18-658

Dit betreft een interne vacature

De Centrale Ondernemingsraad zoekt een lid en een plaatsvervangend lid voor de Klachtencommissie van de UvA.

Sinds 2012 is er een Klachtencommissie aangesteld op de UvA waar alle formele klachten terecht komen van de studenten en werknemers van de UvA. De commissie is belast met de behandeling van en de advisering over klachten aan het College van Bestuur. De Klachtencommissie heeft ook de mogelijkheid beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur. De 'Regeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdam'  behelst de klachtenregeling. De werkwijze van de Klachtencommissie staat beschreven in het 'Reglement Klachtencommissie van de Universiteit van Amsterdam'.

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • een externe voorzitter (deze is jurist);
 • een lid en plaatsvervangend lid namens het College van Bestuur;
 • een lid en plaatsvervangend lid namens de Centrale Ondernemingsraad voor zaken die het personeel betreffen;
 • een lid en plaatsvervangend lid namens de Centrale Studentenraad voor zaken die studenten betreffen.

De Klachtencommissie heeft tot taak:

 • het onderzoeken van klachten (dossiers lezen, vragen daaruit destilleren om ter zitting te stellen, reconstructie van het verloop van het conflict);
 • het op basis van het klachtenonderzoek adviseren aan het College van Bestuur over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht, als ook over eventueel te nemen maatregelen;
 • het registeren van aard en inhoud van klachten, van de bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de geadviseerde maatregelen;
 • indien zij dit nodig acht, beleidsaanbevelingen te doen aan het College van Bestuur;
 • indien zij dit nodig acht, advies uitbrengen aan het College van Bestuur om een nader individu overstijgend onderzoek in te stellen.

Het College van Bestuur draag er zorg voor dat een (plaatsvervangend) lid van de commissie zijn commissietaken kan uitoefenen zonder benadeling van diens positie als werknemer van of student aan de universiteit. Het lid en het plaatsvervangend lid namens de Centrale Ondernemingsraad worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Na afloop van voornoemde benoemingtermijn zijn zij nog eenmaal benoembaar.

Het lid en het plaatsvervangend lid zullen naar inschatting meerdere dagen per jaar aan werkzaamheden voor de Klachtencommissie besteden. Voor de verrichte werkzaamheden wordt een vergoeding per zitting geboden.

 

Profiel

 • Werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en bekend met de UvA als arbeidsorganisatie;
 • interesse in en/of affiniteit met het juridisch werkveld en/of personele aangelegenheden;
 • sociaal en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

 

Sollicitatie

Dit betreft een interne vacature.

Je kunt tot en met 13 november aanstaande solliciteren door een beknopte motivatiebrief met cv te sturen naar cor-uva@uva.nl. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, verwerken we niet. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam