Geraldo Vidigal toegevoegd aan WTO 'Roster of Panelists'

13 februari 2018

Het Orgaan voor Geschillenbeslechting (Dispute Settlement Body) van de Wereldhandelsorganisatie heeft Geraldo Vidigal benoemd als lid van de ‘Indicatieve WTO-lijst van regerings- en niet-gouvernementele panelleden’. Vidigal werkte eerder als geschillenbeslechtingsjurist bij WTO.

De lijst van panelleden bevat namen van personen die in aanmerking komen om lid te zijn van WTO-panels die belangrijke handelsgeschillen beslechten.

Benoeming

De panelleden van de WTO moeten goed gekwalificeerde gouvernementele en/of niet-gouvernementele personen zijn die deskundig zijn op het gebied van WTO-recht.

Om te helpen bij de selectie van panelleden houdt het WTO-secretariaat een lijst bij van personen die aan de relevante eisen voldoen. De lijst helpt het secretariaat bij het voordragen van nominaties voor panels, waartegen partijen alleen om dwingende redenen bezwaar kunnen maken. In geval van impasse kan de directeur-generaal van de WTO de samenstelling van de panels bepalen.

Vidigal

Geraldo Vidigal, die zich in 2017 bij de rechtenfaculteit van de UvA aansloot en lesgeeft in internationaal handelsrecht en internationaal publiekrecht, werkte eerder als geschillenbeslechtingsjurist bij de afdeling Juridische Zaken van de WTO. De toevoeging van de naam van Dr. Vidigal aan de lijst werd in december door Brazilië voorgesteld en op 22 januari 2018 door het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO goedgekeurd.

De rol van de panelleden 

De WTO wordt vaak geprezen als de meest succesvolle organisatie ter wereld om internationale geschillen op mondiaal niveau te beslechten. WTO-geschillenbeslechting vindt plaats wanneer leden het niet eens zijn over de interpretatie van WTO-regels of wanneer een lid van mening is dat een ander lid zijn WTO-verplichtingen niet nakomt.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid