Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit van Amsterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

De Universiteit van Amsterdam onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2004, versie 2014). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) vastgesteld en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die de klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt aan het College van Bestuur. De commissie Wetenschappelijke Integriteit bestaat uit de heer prof. dr. mr. J.E. Soeharno (voorzitter), de heer prof. dr. R.J.G. Peters (lid), mevrouw prof. dr. mr. A.J.C. de Moor - van Vugt (lid) en de heer prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (plaatsvervangend lid). In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven wat wordt verstaan onder het schenden van de wetenschappelijke integriteit en de procedure rondom het indienen van een klacht.

In het stroomschema staat een globale schematische voorstelling van de procedure.

Schema Wetenschappelijke Integriteit

Stroomschema procedure

Vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit?

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit prof. dr. Hanneke de Haes is aanspreekpunt voor vragen of klachten over wetenschappelijke integriteit. Zij probeert indien mogelijk te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen. Zo nodig verwijst de vertrouwenspersoon u naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voor het indienen van een klacht inzake vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit.

Zie ook: Regeling vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Een klacht over wetenschappelijke integriteit indienen?

Een klacht kan, al dan niet via het College van Bestuur, worden ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit beoordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is. Indien de Commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij desgewenst op grond van nader onderzoek over tot inhoudelijke beoordeling. Over de gegrondheid van de klacht wordt advies uitgebracht aan het College van Bestuur. Na ontvangst van het advies stelt het College van Bestuur zijn oordeel vast.

Vertrouwelijkheid

Uw vragen, vermoedens van schending over wetenschappelijke integriteit en klachten worden vertrouwelijk behandeld. Deze mogen voor de klager tot generlei nadeel leiden, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het voorgaande geldt eveneens voor getuigen, deskundigen, vertrouwenspersonen of de commissieleden.

Contactgegevens

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

  • Mw. mr. drs. J.M.C. (Miek) Krol, hoofd Juridische Zaken
  • E: J.M.C.Krol@uva.nl
  • T: +31 (0)20 525 3583

Jaarverslagen

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

Juridische Zaken

3 oktober 2017